Проекти и програми                                                 

 

Схема "Училищен плод" 
 
 
 
 
Схема "Училищно мляко" 

 

Национална програма "Без свободен час в училище"

Национална програма "Заедно в грижата за ученика": Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“, Модул 2 „ Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “

Проект BGOSM20POOI-2.011-0001 по ОП НОИР „Подкрепа за успех“ 

BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“