Прием                            

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВАШИЯТ ИЗБОР ДНЕС Е ЗАЛОГ ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕТЕТО ВИ УТРЕ!!!

първите седем години са важни, вторите седем – също.

Да ги започнем заедно през учебната 2017/2018 година!

Направете своя правилен избор като помислите над следните въпроси:

• Колко ученици има в училището?

• Каква е материално-техническата база в училището?

• Как е осигурен транспортът до училището?

• Каква е организацията на учебно-възпитателния процес?

• Каква е квалификацията на учителите?

• Какви са традициите и успехите на училището?

• Как е осигурена безопастността на учениците в училище?

Мисията на училището е насочена към:
• издигане ролята на образованието като неотменно право на всяко дете
• формиране на разбиране и уважение към разнообразието и различността
• създаване на училищна и учебна среда,за пълноценно индивидуално развитие

Училището осигурява:
• равен достъп
• много добри учебни резултати
• толерантност
• социална справедливост

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

   

   І . УСЛОВИЯ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :

1. В ОУ «Христо Смирненски» могат да подават документи за І клас родители на деца, подлежащи на задължително обучение през 2017/2018 година – родени 2010 година.
2. Необходими документи:

  • заявление от родител по образец;
  • копие от акт за раждане на детето (представяне на оригинала за сравнение);
  • копие от документ за самоличност на родител или нотариално заверен документ за настойник;
  • удостоверение за завършена подготвителна група, оригинал;
  • медицински картон от детското заведение, в което е завършило подготвителна група;
  • служебна бележка, удостоверяваща липса на задължения към детската градина, издала удостоверението за завършена подготвителна група.

3. Записването става действително след представен оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група /подготвителен клас/ и медицинския картон и служебната бележка.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група /клас/, родителите декларират писмено това обстоятелство.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Родители на деца със СОП трябва да представят
необходимите медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др.

ІІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Подаване на заявления и документи за записване в І клас – до 30.05. 2017 г. вкл.
2. Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 18.00 часа в кабинета на директора на училището.
3. Записването с пълен комплект документи се извършва от 06.06.2017 г. – 07.06.1017 г.
4. След подаване на документите, всеки кандидат получава входящ номер.
5. Списъкът със записаните деца се изнася на 08
.06.2017 г.

ІII. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ:

 Критерии Точки Пояснение
К1 1.Настоящ адрес на заявителя в района на училището 3 т. Доказва се с документ за самоличност или адресна карта при потвърждаване на приема
2. Постоянен адрес на заявителя в района на училището 2 т.
Общо точки за К1: 5 т. Максималният брой точки се формира при съвпадение на настоящия и постояне адрес с района на училището.
К2 Деца близнаци 2 т. При подаване на заявлението се представя акт за раждане
К3 Деца сираци или полусираци 1 т. При подаване на заявлението се представят Актовете за смърт на родителите.
К4 Деца с трайни увреждания над 50% 1 т. При подаване на заявлението се представя оригиналното решение на ТЕЛК
К5 Деца, потребители на социални услуги 1 т. Служебна бележка от социална институция
К6 Деца, завършили подготвителна група в кв. Долапите и кв. Средна кула 1 т. Проверката се извършва служебно
К7 Деца, които имат по-големи братя/сестри , които учат в училището 1 т. Проверката се извършва служебно
К8 Близост до местоработата на един от родителите/настойниците 1 т. Представя се служебна бележка от местоработата на родителите/настойниците
К9 Дете с родители, които са учители или служители в ОУ „Христо Смирненски” 1 т. Проверката се извършва служебно

 

Нашият адрес е:

гр. Русе, кв. Долапите, ул. „Стремление” №33
Позвънете ни на телефон:
      082/800 651
Посетете нашето виртуално пространство: htt://hrismir.hit.bg/