Прием 1. клас                            

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВАШИЯТ ИЗБОР ДНЕС Е ЗАЛОГ ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕТЕТО ВИ УТРЕ!!!

първите седем години са важни, вторите седем – също.

Да ги започнем заедно през учебната 2018/2019 година!

Направете своя правилен избор като помислите над следните въпроси:

• Колко ученици има в училището?

• Каква е материално-техническата база в училището?

• Как е осигурен транспортът до училището?

• Каква е организацията на учебно-възпитателния процес?

• Каква е квалификацията на учителите?

• Какви са традициите и успехите на училището?

• Как е осигурена безопастността на учениците в училище?

Мисията на училището е насочена към:
• издигане ролята на образованието като неотменно право на всяко дете
• формиране на разбиране и уважение към разнообразието и различността
• създаване на училищна и учебна среда,за пълноценно индивидуално развитие

Училището осигурява:
• равен достъп
• много добри учебни резултати
• толерантност
• социална справедливост