Обществен съвет                                                

Членове:

1. Надя Иванова - председател

2. Валентина Йорданова- протоколчик

3. Иваничка Николова - родител

4. Милена Пейкова - родител

5. Светлин Савов – Община Русе

 

Резервни членове на Обществения съвет при ОУ „Христо Смирненски“:

1. Цветомира Димитрова - родител

2. Анна Пенчева - родител

3. Ивелина Гайрева - Община Русе

  Документи                                                  

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА