Обществен съвет                                                

Членове:

1. Надя Иванова - председател

2. Петя Велчева - протоколчик

3. Иваничка Николова - родител

4. Никола Димитров - родител

5. Светлин Савов – Община Русе

 

Резервни членове на Обществения съвет при ОУ „Христо Смирненски“:

1. Валентина Василева - родител

2. Анна Пенчева - родител

3. Ивелина Гайрева - Община Русе

 

  Документи                                                  

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА